Đừng quảng cáo trên LinkedIn

Tôi không hiểu những người quảng cáo trên LinkedIn đang suy nghĩ gì và tư duy của họ ra sao. Sẽ chẳng ai quan tâm cái họ quảng cáo đâu!

Lời nói đầu

Tạo một blog bằng WordPress thực sự không khó với những người làm IT như Khôi, nhưng duy trì nó và để lại cảm hứng cho những ai đọc nó thì thật sự cần cân nhắc rất nhiều.