Đừng quảng cáo trên LinkedIn

Tôi không hiểu những người quảng cáo trên LinkedIn đang suy nghĩ gì và tư duy của họ ra sao. Sẽ chẳng ai quan tâm cái họ quảng cáo đâu!